ထုတ္လုပ္စြမ္းအားျမင့္မားျခင္း

၄၅ ရာခိုင္ႏွုန္းထိ

The Cat 320 onf Cat Grade with 2D, Grade with Assist and Payload အပါအ၀င္ စက္မႈလုပ္ငန္း၏ အဆင့္ျမင့္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီ ေသာ စက္ပစၥည္းတပ္ဆင္မႈ ဆိုင္ရာ နည္းပညာျဖင့္ ဖန္တီးထား ျခင္းပင္ျဖစ္ ပါသည္။


ဆီစာႏႈန္းသက္သာေစျခင္း

၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ

အင္ဂ်င္လည္ပတ္မႈအရွိန္ေလွ်ာ့ႏွုန္းနွင့္hydraulic pump တို႔အား အတိအက် ေပါင္းစပ္ ျခင္းသည္ ေလာင္စာဆီေလာင္ကြၽမ္းမွုအား သက္သာေစပါသည္။


ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ေလ်ာ့က်ေစျခင္း

၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ

320D2 ႏွင့္ႏွိုင္းယွဥ္ပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ၿပီး စက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအား ေလ်ာ့နည္းလာေစႏိုင္ပါသည္။ ၁ယခင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါကစက္ေမာင္းစြမ္းရည္ပိုမိုရရွိေစျခင္း။ 320D2 ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း။ နာရီ ၁၂၀၀၀ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစျခင္း
STANDARD 2D E-FENCE TECHNOLOGY

The standard 2D E-fence feature လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုလံုး - အထက္၊ ေအာက္၊ ေဘးႏွင့္ေရွ႕ဘက္တို႔အတြက္ ေမာ္နီတာမွတဆင့္သတ္မွတ္လိုက္သည့္ မ်ဥ္းမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ေျမတူးစက္၏လႈပ္ရွားမႈအား အလိုအေလ်ာက္ရပ္တန္႕ေစပါသည္။ E-fence features လူႀကီးမင္း၏ စက္ပစၥည္းအား ပ်က္ဆီးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ဇံုသို႔မဟုတ္ ေျမေအာက္ရွိ ကအငူငအပ ပ်က္စီးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ Automatic boundaries သည္ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ပို၍ စက္အား ဘယ္ညာလွည့္လည္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ပို၍ ေျမတူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းျဖင့္ စက္ေမာင္းႏွင္သူအား ပင္ပန္းမႈမရွိေစရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

သင့္လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားတိုးပြားလာျခင္း

CAT စက္အပိုပစၥည္းမ်ားျဖင့္

CATစက္ပစၥည္းအပိုမ်ားအားအသံုးျပဳ၍လူႀကီးမင္း၏စက္ပစၥည္းမ်ား၏လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အားလြယ္ကူစြာတုိးတက္လာေစႏိုင္သည္။စက္အပိုပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ပံုစံအားလုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္တို႕အားရည္ရြယ္၍ ေျမတူးစက္၏ ျမင္းေကာင္ေရအားႏွင့္ အေလးခ်ိန္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။


အေရာင္းဌာနႏွင့္ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါေဖာင္ကိုျဖည့္စြက္ေပးပါရန္    အထူးကမ္းလွမ္းခ်က္

စက္ယႏၱရားနွင့္ပတ္သတ္္၍ အေထြေထြစံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက

ဖုန္း  +95 9 777000 980

15 Next Gen